svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดวาระครม.วันนี้ ต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพอีก 3 เดือน พร้อมแก้น้ำมันแพง

21 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดแฟ้มการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จับตา เคาะต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพ ออกไปอีก 3 เดือน พร้อมแก้ปัญหาน้ำมันแพง

21 มิถุนายน 2565 เปิดแฟ้มการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ จับตาวาระสำคัญ การพิจารณา "มาตรการลดค่าครองชีพ" รอบใหม่ และแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันแพง หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแล้ว

 

คาดว่ามาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ที่จะเสนอให้ครม.พิจารณานั้น เบื้องต้น ประกอบไปด้วย การต่อมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดอายุในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 เดิมมีอยู่ 10 มาตรการ แต่ในการต่ออายุอาจนำเสนอเข้ามาเพียงบางมาตรการและบางมาตรการอาจไม่ทำต่อ เช่น การลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมทั้งยังมีมาตรการใหม่เสนอเข้ามาด้วย

 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่า มาตรการต่าง ๆ จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนมาตรการเดิมหมดอายุ กำหนดระยะเวลาการทำโครงการเอาไว้ รวมระยะเวลา 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 มีรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้

1.ต่ออายุมาตรการเดิม

 

  • การตรึงราคาค่าก๊าซ NGV สำหรับแท็กซี่
  • การให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • การให้ความช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก
  • การให้ส่วนลดค่า FT ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย (กำลังพิจารณา)

 

2.มาตรการใหม่

  • ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดอยู่ที่ 1.4 บาทต่อลิตร
  • ขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันในการขอให้นำส่งกำไรส่วนต่างที่เกิดจากการกลั่นน้ำมัน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 คาดว่าจะเก็บเงินเข้ากองทุนได้ประมาณเดือนละ 6,000 - 7,000 ล้านบาท แยกเป็น
  • กลุ่มน้ำมันดีเซล จะนำเงินกำไรส่วนต่างที่เก็บได้ ประมาณเดือนละ 5,000 - 6,000 ล้านบาท จะขอความร่วมมือให้ส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุน
  • กลุ่มน้ำมันเบนซิน จะนำเงินกำไรส่วนต่างที่เก็บได้ ประมาณเดือนละ 1,000 ล้านบาท มาลดราคาให้ผู้ใช้น้ำมันเบนซินในทันที คาดว่าจะสามารถลดราคาน้ำมันเบนซินหน้าปั๊มได้ประมาณลิตรละ 1 บาท
  • ขอความร่วมมือโรงแยกก๊าซที่มีต้นทุน LPG ที่จำหน่ายเป็นวัตถุดิบในภาคปิโตรเคมี ซึ่งมีกำไรส่วนเกิน ซึ่งจะดึงเงินกำไรส่วนเกินออกมา 50% เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คาดว่าจะได้เงินเข้ากองทุนอีกเดือนละ 1,500 ล้านบาท
  • สนับสนุนการท่องเที่ยว เอกชนนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว อบรม สัมมนา จัดงาน ในเมืองรองหักภาษีได้ 1.5 เท่า เมืองรองหักภาษีได้ 2 เท่า (ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565)

สำหรับวาระการประชุมครม. มีดังนี้

 

วาระเพื่อพิจารณา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการ ภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

 

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 พ.ศ. ....

 

กสทช. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างท้องที่ของประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

 

กระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

 

สศช. เสนอการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด

 

รายงาน การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 10/2565 และครั้งที่ 11/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 12 /2565 ครั้งที่ 13 /2565 ครั้งที่ 14/2565

 

logoline