"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศ"สภากาชาดไทย"เกี่ยวกับ แก้ข้อบังคับสภากาชาดไทย พร้อมแต่งตั้งกรรมการสภากาชาดไทยเพิ่มเติม  ตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ - ฐาปน สิริวัฒนภักดี และ กฤษฎา บุญราช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศสภากาชาดไทยจำนวนสองฉบับ  ฉบับแรก เกี่ยวกับ ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 84) พุทธศักราช 2565  ส่วนฉบับที่สอง เป็นการแต่งตั้งสภากาชาดไทยเพิ่มเติม  

 

ฉบับแรก มีรายละเอียดว่า   อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2463 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระราชดำริว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สภากาชาดไทย หมวดที่ 5 คณะกรรมการสภากาชาด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยอนุมัติและ ความยินยอมของคณะกรรมการสภากาชาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 345 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2500 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 84) พุทธศักราช 2565"

 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

"สภากาชาดไทย"แก้ข้อบังคับ แต่งตั้งก.ก.สภากาชาดไทยเพิ่มเติม ลง ราชกิจจาฯ

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 73) พุทธศักราช 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 22 สภากาชาดไทยอยู่ในความควบคุมและก ากับทั่วไปของกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการสภากาชาด ประกอบด้วยสภานายก อุปนายกผู้อำนวยกา ร กรรมการ ซึ่งสภานายก เป็นผู้แต่งตั้งมีจำนวนไม่เกิน 30 คน และกรรมการผู้แทนภาคแห่งเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ อาจเข้าร่วมในที่ประชุม คณะกรรมการและออกความเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน" 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

เตช บุนนาค เลขาธิการฯ

ปฏิบัติการแทน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 

"สภากาชาดไทย"แก้ข้อบังคับ แต่งตั้งก.ก.สภากาชาดไทยเพิ่มเติม ลง ราชกิจจาฯ

ขณะที่ฉบับสอง ระบุว่า  ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง ตั้งกรรมการสภากาชาดไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับสภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 84) พุทธศักราช 2565 หมวดที่ 5 กรรมการ สภากาชาดไทย จากเดิม 25 คน เป็นจำนวนไม่เกิน 30 คน ซึ่งสภานายกเป็นผู้แต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาดไทย

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศนามกรรมการสภากาชาดไทยเพิ่มเติม ในวาระตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กรรมการสภากาชาดไทย

 

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

3. นายกฤษฎา บุญราช

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

เตช บุนนาค เลขาธิการฯ

ปฏิบัติการแทน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘๔) พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง ตั้งกรรมการสภากาชาดไทย