svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

ก.เกษตรฯ มุ่งมั่น เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

09 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย โดยจัดงาน เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” เป็นหล่งศูนย์กลาง ความรู้ด้านเกษตร สู่ครัวเรือน พัฒนาเป็นอาชีพเสริมรายได้ ขยายความมั่นคงสู่ชุมชน

  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.เกษตรและสหกรณ์ฯ) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

การลงนามในครั้งนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 12 กระทรวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ก.เกษตรฯ มุ่งมั่น เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ นักเรียน เด็ก เยาวชน ครูและผู้ปกครอง ได้รับความรู้และความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบชลประทาน ด้านการสหกรณ์ ด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และโภชนาการ และสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับไปใช้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

 

รวมทั้งสามารถขยายผลการดำเนินงานโครงการ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนขยายไปสู่ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป

ก.เกษตรฯ มุ่งมั่น เด็กไทย “เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

logoline