svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กเลย"ราชกิจจาฯประกาศเงื่อนไขนำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง กระท่อมแล้ว

08 มิถุนายน 2565
1.0 k

เฮ "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกรมวิชาการเกษตร สองฉบับรวด เงื่อนไขการนำเข้า"เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง" และเงื่อนไขนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้ เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขนำเข้าได้ที่นี่

 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้า"เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง" พ.ศ. 2565 พร้อมกันนั้น ยังได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้า"เมล็ดพันธุ์กระท่อม" ด้วย 

 

โดยระบุว่า  กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง นำเข้า เพื่อการค้าเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง เพื่อการค้า ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง พ.ศ. ๒๕๖๕ "

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง (Cannabis and Hemp, Cannabis sativa )

 

ข้อ ๔ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ทุกประเทศ

 

เช็กเลย"ราชกิจจาฯประกาศเงื่อนไขนำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง กระท่อมแล้ว

 

เช็กเลย"ราชกิจจาฯประกาศเงื่อนไขนำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง กระท่อมแล้ว

ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสำหรับกัญชา กัญชง ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ข้อ ๖ ใบอนุญาตนำเข้า ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร

 

ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง ต้องส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง มาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศใด ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ

 

ข้อ ๘ ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้า

 

๘.๑ เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมิใช่พืชที่ได้รับ การดัดแปลงสารพันธุกรรม

 

๘.๒ ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มี การปะปนของแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชปลอมปน ส่วนของพืชอื่น ๆ (ได้แก่ ใบ ส่วนของลำต้น เนื้อผล ส่วนของผลที่ห่อหุ้มเมล็ด) และส่วนของสัตว์ (ได้แก่ มูลสัตว์ และขนสัตว์)

 

๘.๓ เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ในข้อกำหนดนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชของแต่ละศัตรูพืชกักกัน Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. และ Striga spp. ดังนี้

 

เช็กเลย"ราชกิจจาฯประกาศเงื่อนไขนำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง กระท่อมแล้ว

(๑) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน ตามข้อ ๘.๓

 

(๒) ต้องได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน ตามข้อ ๘.๓ ๘.๔ ต้องกำจัดศัตรูพืชด้วยกรรมวิธี ดังต่อไปนี้ คลุกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น ฟลูไดออกโซนิล (Fludioxonil ) สารออกฤทธิ์ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ร่วมกับเมทาแลกซิล -เอ็ม (Metalaxyl - M ) สารออกฤทธิ์ในอัตรา ร้อยละ ๑.๐ ที่อัตราความเข้มข้น ๒ มิลลิลิตรต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือสารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดอื่น ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า โดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรก่อน โดยระบุชื่อสารเคมี และอัตราที่ใช้ ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช

 

ข้อ ๙ การรับรองสุขอนามัยพืช

 

๙.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ ซึ่งออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติจากประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดยต้นฉบับใบรับรอง สุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความ เพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือรวมกันในข้อความเพิ่มเติมของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ดังต่อไปนี้

 

(๑) “The consignment of Cannabis and hemp seeds was produced in [country] where Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. and Striga spp. are not known to occur.” OR

 

(๒) “The consignment of Cannabis and hemp seeds was tested and found free from Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. and Striga spp.”

 

๙.๒ ต้องระบุรายละเอียดการกำจัดศัตรูพืชตามข้อ ๘.๔ ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช

 

ข้อ ๑๐ การตรวจนำเข้า

 

๑๐.๑ เมื่อเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงมาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจ นำเข้าจะดำเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด ที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 

๑๐.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทำลายซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง โดยผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านเอกสารและ ด้านสุขอนามัยพืช

 

๑๐.๓ เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงทั้งหมดเมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทยต้องตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าไม่มีแมลง อาการของโรคพืช การปลอมปนของเมล็ดพืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่กำหนด และต้องกักเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ

 

๑๐.๔ หากตรวจพบเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงส่งไปยังราชอาณาจักรไทยเป็นพืช ที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยผู้นำเข้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

๑๐.๕ หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามข้อ ๘.๓ ในระหว่างการตรวจสอบนำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

๑๐.๖ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ระหว่างการตรวจนำเข้า ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีกำจัด) หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการดังกล่าว

 

๑๐.๗ หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือกรณีอื่น บ่อยครั้ง กรมวิชาการเกษตรอาจมีสิทธิระงับ หรือยุติการนำเข้า หรือกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเฉพาะ เพิ่มเติมในบางประเทศตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

๑๐.๘ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชที่มีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีในรายชื่อปรากฏใน เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อน ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน สุขอนามัยพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องจัดการศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือการอื่น (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรอาจระงับ การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕