svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ก.อ.” มีมติเอกฉันท์ “นารี ตัณฑเสถียร” ขึ้น อสส. หญิงคนแรกของประเทศ

08 มิถุนายน 2565
3.4 k

ที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ”นารี ตัณฑเสถียร”ขึ้นนั่งเก้าอี้อัยการสูงสุดผู้หญิงคนแรกของประเทศ ส่งรายชื่อเสนอวุฒิสภาเห็นชอบ

 

วันนี้ (8 มิ.ย.) นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ) เป็นประธานการประชุม ก.อ.  โดยมีวาระสำคัญในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุดคนต่อจากนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารวันที่ 30 ก.ย. 65 นี้ โดยที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่

 

สืบเนื่องจากนายสิงห์ชัย อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน จะมีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  

 

 

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่
 

 

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป 

 

 

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารวันที่ 30 ก.ย. 65 นี้
 

 

สำหรับ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 17 สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University Wash, DC USA และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

 

สำหรับประวัติการทำงานของ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร
 

เริ่มทำงานปี พ.ศ. 2528 ในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ

พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค), เลขานุการอัยการสูงสุด และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่น อาทิ คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุฯ สัญญาเกี่ยวกับพลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน สัญญาการจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคระบาดโควิด-19 และได้รับเลือกเป็น ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย

 

สำหรับ น.ส.นารี ถ้าผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเเละได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เเล้วจะเป็นอัยการสูงสุดผู้หญิงคนเเรกของประเทศไทย

 

 

ประวัติ น.ส.นารี ว่าที่ อสส. โดยสังเขป