svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรฯ”

07 มิถุนายน 2565

ม.พายัพ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและวางแผนเชิงนโยบายระดับองค์กร การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นอกจากนั้นยังสามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการวิจัยชั้นสูงแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ด้านกัญชาศาตร์และพืชสมุนไพร ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะด้านธุรกิจอย่างครบวงจร บนพื้นฐานของภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรฯ”

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร กัญชงและกัญชาในแวดวงจำกัด ทั้งในด้านระบบการเพาะปลูกกัญชงและกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การแปรรูปเป็นอาหาร เวชสำอาง ตลอดจนการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ การศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างเป็นระบบครบ กระบวนการเริ่มจากต้นน้ำซึ่งครอบคลุมกระบวนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ช่วงกลางน้ำที่ครอบคลุมการแปรรูปวัตถุดิบ สู่ช่วงปลายน้ำเพื่อนำผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเชิงวิชาการบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกัญชง และ กัญชา สู่สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรฯ”

มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักสูตรการเรียนแบบครบวงจร ที่เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคนิคไบโอเทคโนโลยี การสกัด การแปรรูป เทคโนโลยีทางการเงิน การตลาด เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษา ที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพร ด้านอาหารและยา ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือน กรกฏาคม นี้ โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 500,000 บาท

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรฯ”