svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

ลูกจ้าง อปท. ร้องสภา ช่วยตามเรื่องการบรรจุเป็น ขรก. จากสถานการณ์โควิด

01 มิถุนายน 2565
3.4 k

เครือข่ายลูกจ้าง อปท. ร้อง กมธ.กระจายอำนาจฯ สภา ช่วยตามเรื่องการบรรจุเป็น ขรก. จากสถานการณ์โควิดเป็นกรณีพิเศษ โวยสุดเหลื่อมล้ำ หลัง ครม. ให้ลูกจ้าง สธ. ได้รับการบรรจุจากกรณีเดียวกัน

วันนี้ (1 มิ.ย.) ที่รัฐสภา นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและคณะ รับยื่นหนังสือจาก นายเอกชัย อำทำ ประธานเครือข่ายลูกจ้างที่ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุวาระการประชุมเรื่องการของบประมาณเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษจำนวน 1,400 อัตราในการประชุมของคณะ กมธ.

 

นายเอกชัย กล่าวว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 รัฐบาลมีการเยียวยาบรรจุลูกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จำนวน 38,105 อัตรา ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีพิเศษ ที่มีเหตุพิเศษเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขัน แต่สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใด 

 

 

ลูกจ้าง อปท. ร้องสภา ช่วยตามเรื่องการบรรจุเป็น ขรก. จากสถานการณ์โควิด

นายเอกชัย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวทำให้กลุ่มชมรมเครือข่ายลูกจ้างด้านสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความเหลื่อมล้ำ ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติติหน้าที่ ถึงแม้จะมีการสำรวจรายชื่อบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 63 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเข้าปีที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าในเรื่องการบรรจุบุคลากรท้องถิ่นแต่อย่างใด

 

จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะ กมธ. เพื่อหาแนวทางในการช่วยผลักดันให้มีงบประมาณดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการเช่นเดียวกับลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน ย่อมที่จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน และหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฎิบัติงานแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และมีประสิทธิภาพสามารถเตรียมการรองรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต เพี่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมให้กับข้าราชการพลเรือนของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ลูกจ้าง อปท. ร้องสภา ช่วยตามเรื่องการบรรจุเป็น ขรก. จากสถานการณ์โควิด

ด้าน นายซูการ์โน มะทา กล่าวว่า วานนี้ (31 พ.ค.) กมธ.ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และได้เชิญ ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงบประมาณ ประธานเครือข่ายลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (ผู้ร้อง) ประธานเครือข่ายลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้ร้อง) เข้าร่วมประชุม 

 

โดย คณะ กมธ. ได้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุเป็นข้าราชการและการเยียวยา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน จึงมีมติเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

 

ลูกจ้าง อปท. ร้องสภา ช่วยตามเรื่องการบรรจุเป็น ขรก. จากสถานการณ์โควิด

นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ