ศอ.ปส.ตร. เปิดปฏิบัติการเชิงรุก “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565” สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เสริมความเข้าใจงานบำบัดยาเสพติด ลดอุปสงค์จากการหันกลับไปเสพซ้ำ สู่เป้าหมายสกัดการแพร่ระบาดในชุมชนแบบยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผอ.ศอ.ปส.ตร.)  พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.) พร้อมตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ กับทุกหน่วยปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน กับทุกหน่วยปฏิบัติ  เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

 

ที่ผ่านมา ผู้ใช้, ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงจัดให้มีการประชุมในพื้นที่ต้นแบบของสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 1,483 หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

จากนโยบายของรัฐ ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้ถือว่าผู้เสพ คือ ผู้ป่วย เพื่อเป็นการลดอุปสงค์หรือจำนวนผู้ติดยาเสพติดในประเทศให้ลดลง การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อลดจำนวน และทำให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหมดไปจากชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

ประชุม "ขจัดยาเสพติด พ้นชุมชน" งานเชิงรุก ศอ.ปส.ตร. ประชุม "ขจัดยาเสพติด พ้นชุมชน" งานเชิงรุก ศอ.ปส.ตร.

ประชุม "ขจัดยาเสพติด พ้นชุมชน" งานเชิงรุก ศอ.ปส.ตร.

จากนั้น จึงเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด เป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ  เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

 

ดังนั้น การบำบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ย่อมต้องพิจารณาหลายมิติแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้าน ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ผู้ใช้, ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ยังขาดภูมิคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก 

ประชุม "ขจัดยาเสพติด พ้นชุมชน" งานเชิงรุก ศอ.ปส.ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นไปตามหลักการสาธารณสุข สิทธิมนุษยชน และเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564

 

ด้วยกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโดยกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเป็นสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 

การจัดการประชุมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จึงเกิดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับชุมชน, หมู่บ้านเป้าหมาย ในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว

ประชุม "ขจัดยาเสพติด พ้นชุมชน" งานเชิงรุก ศอ.ปส.ตร.