svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ"ประกาศ กฎหมายการให้ขรก.ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง มีผลบังคับใช้แล้ว

23 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฉบับใหม่ ปมพ้นจากตำแหน่ง และยกเลิกวุฒิสภามีอำนาจถอดถอนเพื่อให้สอดคล้องกับรธน.ฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับใช้แล้ว


เมื่อวันที่ 24 พ.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  โดยพ.ร.บ.บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการแก้ไขประเด็นข้าราชการตุลาการพ้นตำแหน่ง และการนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พ้นตำแหน่ง รวมถึงการยกเลิกเหตุแห่งการพ้นตำแหน่งโดยการถอดถอนจากวุฒิสภา 

 

มีเนื้อหาดังนี้  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ "

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

\"ราชกิจจาฯ\"ประกาศ กฎหมายการให้ขรก.ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง มีผลบังคับใช้แล้ว

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

\"ราชกิจจาฯ\"ประกาศ กฎหมายการให้ขรก.ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง มีผลบังคับใช้แล้ว

"มาตรา ๓๒ ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

 

(๑) ตาย

 

(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๓๓ วรรคสองและวรรคสี่

 

(๓) พ้นจากราชการตามมาตรา ๘/๑

 

(๔) โอนไปรับราชการฝ่ายอื่น

 

(๕) ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

 

(๖) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๕

 

(๗) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕

 

(๘) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก การพ้นจากตำแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๘) ของข้าราชการตุลาการซึ่งมิใช่ตำแหน่งผู้ช่วย ผู้พิพากษา ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ถ้าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตาม (๒) (๔) (๕) หรือ (๗) ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันออกจากราชการหรือวันโอน แล้วแต่กรณี "

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕

\"ราชกิจจาฯ\"ประกาศ กฎหมายการให้ขรก.ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง มีผลบังคับใช้แล้ว

เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการ เพราะถูกลงโทษ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ และมิได้กำหนดให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคล ออกจากตำแหน่งแล้ว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง และการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ รวมทั้งยกเลิกเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งกรณีวุฒิสภามีมติ ให้ถอดถอนจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

logoline