svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ผ่อนชําระค่าสินไหม โควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ”

21 พฤษภาคม 2565
2.1 k

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์การผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” ให้บริษัทประกันภัยผ่อนชําระได้ไม่เกิน 8 เดือน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ได้รับผลกระทบจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย
ยังมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจํานวนที่สูงขึ้น ในคราวเดียวกัน อันอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ จนเป็นเหตุให้กระทบต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นแก่ ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน 

 

จึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัย สามารถขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยการทําความตกลงตามความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๑๕” 

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ค่าสินไหมทดแทน COVID-19” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ที่กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินเป็นจํานวน ตามที่กําหนดในครั้งเดียวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่รวมถึงเงินหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยอื่น ๆ

 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

ข้อ ๔ การผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามประกาศนี้ เกิดจากการทําความตกลง โดยสมัครใจระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งประกาศและคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อ ๕ บริษัทใดประสงค์จะขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COMD-19 ให้บริษัทนั้นทําความตกลง กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  • (๑) ความตกลงผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
  • (๒) การขอผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทนต้องไม่เกินแปดงวด และมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน แปดเดือน ทั้งนี้ ในการผ่อนชําระงวดแรกจะต้องมีจํานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจํานวน ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทต้องชําระ 
  • (๓) บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามต่อปีของจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ขอผ่อนชําระ 

 

ข้อ ๖ เมื่อบริษัทได้ตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคล ผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้มีการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามข้อ ๕ แล้ว ให้ถือว่า 

  • (๑) ไม่เป็นการกําหนดวันรับเงินเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน หรือจงใจฝ่าฝืน ข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  • (๒) ไม่เป็นการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาประกันภัย หรือที่กฎหมายกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดําเนินการพิจารณาและ จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ข้อ ๗ บริษัทต้องจัดทํารายงานความคืบหน้าการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 และประมาณการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทแต่ละเดือนเพื่อให้สํานักงานเข้าตรวจดูได้ และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่สํานักงานกําหนด

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการผ่อนชําระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่ทํากับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ย ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และเป็นการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งประกาศและคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ผ่อนชําระค่าสินไหม โควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ”

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ผ่อนชําระค่าสินไหม โควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ”

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ผ่อนชําระค่าสินไหม โควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ”