svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศกกต.ให้"พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

" ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้"พรรคก้าวใหม่" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเหตุไม่สามารถดำเนินการตามกม.พรรคการเมืองได้

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65  " ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคก้าวใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

 

"พรรคก้าวใหม"ต้องดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียน พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

ปรากฏว่า พรรคก้าวใหม่ไม่สามารถ ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

 

จึงเป็นเหตุให้"พรรคก้าวใหม่"สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

\"ราชกิจจาฯ\" ออกประกาศกกต.ให้\"พรรคก้าวใหม่\" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้"พรรคก้าวใหม่"สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

อนึ่ง มาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (2) 

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศให้พรรคก้าวใหม่สิ้นสภาพ