svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ

กรุงเทพมหานคร เปิด 11 ข้อห้ามที่ต้องรู้ในการ เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. มีอะไรบ้าง ที่สำคัญย้ำว่า หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย รู้ก่อน อ่านก่อนไปเลือกตั้ง จะได้ไม่ตกข่าว

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ

 

โดยระบุว่า ข้อห้าม ที่คุณอาจจะยังไม่รู้!!

 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข้อห้ามตามกฎหมายที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 

1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน

2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง

11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ

เปิด 11 ข้อห้าม ที่คนกรุงต้องรู้ ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ฝ่าฝืนมีโทษ