ความคืบหน้า บมจ.สินมั่นคงประภันกัย (SMK) เผยยื่นหนังสือขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา หวังปรับโครงสร้างทุน- หนี้ หาผู้ร่วมทุนใหม่ แก้ปัญหาหนี้สินไหมผู้เอาประกันภัยโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565

สุดยื้อ "สินมั่นคง" (SMK) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ หาทุนใหม่จ่ายเคลมประกันโควิด

 

 

 

 

ทาง คปภ.จึงได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง  ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 

ซึ่งมีสาระสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการดังนี้

1.บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2.บริษัทเสนอให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

3.แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่

3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

    3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลากำหนดชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

    3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สุดยื้อ "สินมั่นคง" (SMK) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ หาทุนใหม่จ่ายเคลมประกันโควิด

 

 

 

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  (COVID-19)   ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายรองรับและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันกัยต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งสินค้าทางทะเล  โดยบริษัทจะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ 

 

ขอขอบคุณที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์