svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รู้ยัง! นั่งรถยนต์ตอนหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18 หน้า กำหนดให้ผู้โดยสาร “ตอนหลัง” ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ประกาศ นั่งรถยนต์ตอนหลัง ถ้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากข้อมูลเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18 หน้า 

 

รู้ยัง! นั่งรถยนต์ตอนหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

กำหนดให้ผู้โดยสาร “ตอนหลัง” ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือวันที่ 5 กันยายน 2565

 

รู้ยัง! นั่งรถยนต์ตอนหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

รู้ยัง! นั่งรถยนต์ตอนหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ ระบุว่า มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

2. คนโดยสาร ที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

 

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท)

 

รู้ยัง! นั่งรถยนต์ตอนหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  

ขอขอบคุณที่มาจาก : https://www.autospinn.com/2022/05/ratchakitcha-seat-belt-89613 / thainews