svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดคำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคล 2565

13 พฤษภาคม 2565
13.0 k

เปิดคำทำนายจาก "พระโค" กินน้ำ -หญ้า -ถั่ว -เหล้า ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือวันพืชมงคล 2565

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

 

นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเรื่อยมางานแรกนาขวัญมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมณ์เท่านั้น จนกระทั่ง ถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี

 

ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

 

เปิดคำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคล 2565

สิ่งสำคัญของพระราชพิธีนี้คือ คำทำนายจากพระโคแรกนาขวัญในพระราชพิธี เพื่อทำนายถึงผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี โดยพระโคจะถูกคัดเลือกโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยเลือกจากโคที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีคำเสี่ยงทายเรื่องปริมาณน้ำฝน ที่เสี่ยงทายจากผืนผ้าของพระยาแรกนาด้วย

 

สำหรับคำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคลปี 2565 

 

สำหรับการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง พระยาแรกนาทำการเสี่ยงทายผ้าไปประกอบพิธีได้ผลดังนี้ เลือกผ้า 4 คืบ  น้ำจะมากสักหน่อย นาที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มจะเสียหายบ้าง

 

เปิดคำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคล 2565

สำหรับการทำนายเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะเสี่ยงทายจากอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงพระโค ซึ่งมีด้วยกัน 7 อย่างคือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า พระโคกินอะไรก็จะทำนายไปตามนั้น ได้แก่ โดยในปีนี้ “พระโค” เลือกกิน 4 อย่างได้แก่

 

พระโคเลือกกิน "น้ำ" และ "หญ้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

พระโคเลือกกิน "ถั่วเขียว"  พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

พระโคเลือกกิน "เหล้า" พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

 

เปิดคำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคล 2565