svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สภามหาวิทยาลัยม.ทักษิณ แต่งตั้ง "ณฐพงศ์" นั่งอธิการบดีคนใหม่

11 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สภามหาวิทยาลัยม.ทักษิณ มีมติเลือก  "รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์"  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ พร้อมนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 

ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และขณะนี้ให้ดำรงตำแหน่งรักษาแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

 

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

รศ.ดร. ณฐพงศ์  เปิดเผยว่า ในการนำมาเสนอวิสัยทัศน์แก่สภามหาวิทยาลัยนั้น ตนได้นำเสนอเรื่อง “The University of Glocalization” ซึ่งต้องการทำให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพื้นที่ของการเชื่อมต่อความรู้ การสานพลังระหว่างท้องถิ่น และความเป็นสากล หรือโลกาภิวัฒน์

 

สภามหาวิทยาลัยม.ทักษิณ แต่งตั้ง \"ณฐพงศ์\" นั่งอธิการบดีคนใหม่

 

ดังนั้น แนวทางในการบริหารงานของตนจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีจุดยืนที่เข้มแข็งเพื่อท้องถิ่นและเพื่อสังคม ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม” ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสังคม และเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

 

สภามหาวิทยาลัยม.ทักษิณ แต่งตั้ง \"ณฐพงศ์\" นั่งอธิการบดีคนใหม่

 

"การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนและมุ่งสู่ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดไว้ 6 หมุดหมาย(Milestones) คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  2) สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

 

 4) พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ  วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น  และ 6.) มีบริหารจัดการที่เป็นระบบเลิศ" รศ.ดร.ณฐพงศ์ กล่าว

 

รศ.ดร. ณฐพงศ์  กล่าวต่อว่ามหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านที่สำคัญ จากสถานการณ์ภายใน-ภายนอก และถูกคาดหวังจากสังคม ผมจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  และการพัฒนาที่ยั่งยืนจากฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมจากชุมชนทุกมิติ  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในแพลตฟอร์มใหม่ๆ  การแก้ไขปัญหาสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ (Lost Generation) การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเชื่อมโยงกับสังคมบนฐานภูมิปัญญา  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างภาคีความร่วมมือที่หลากหลายทุกระดับ

 

สภามหาวิทยาลัยม.ทักษิณ แต่งตั้ง \"ณฐพงศ์\" นั่งอธิการบดีคนใหม่

 

ทั้งนี้ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบทบาทในฐานะนักวิชาการทำงานร่วมกับชุมชนในหลายมิติมาอย่างยาวนาน  ซึ่งรศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ได้
 

logoline