svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย "ชัชชาติ" ยังนำอันดับ 1 ชี้ปัจจัยการตัดสินใจจากนโยบาย

11 พฤษภาคม 2565
788

ผลสำรวจ บ้านสมเด็จโพลล์ พบ คนกทม. อยากให้แก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 21.5% ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกคือนโยบายการพัฒนา กทม. 42.9% ขณะ "ชัชชาติ" ยังได้รับความนิยมนำอันดับ 1

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนิน
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,113 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2565 

 

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คน ต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 3 มีนาคม 2556 

 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 31 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 25 คน เพศหญิงจำนวน 6 คน สังกัดพรรคการเมืองจำนวน 5 คน เป็นผู้สมัครอิสระจำนวน 26 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมจำนวน 382 คน 

 

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย "ชัชชาติ" ยังนำอันดับ 1 ชี้ปัจจัยการตัดสินใจจากนโยบาย

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ได้ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท รวมแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีรายรับต่อเดือนรวมแล้วคือ เดือนละ 113,560 บาท 

 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้  

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากได้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติที่มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ มากที่สุด ร้อยละ 24.7 อันดับสองคือมีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 15.5 อันดับสามคือมีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 14.1 อันดับสี่คือมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 13.6 และอันดับห้าคือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 9.9

 

อยากได้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติที่มีความซื่อสัตย์โปร่งใสมากที่สุด ร้อยละ 17 อันดับสองคือมีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.9 อันดับสามคือมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 15.5 อันดับสี่คือมีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 13.7 และอันดับห้าคือมีการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 13
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด 

 • อันดับหนึ่งคือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 21.5 
 • อันดับสองคือ ปัญหาการจัดการน้ำท่วม ร้อยละ 14.4 
 • อันดับสามคือ ปัญหาการกีดขวางทางเท้า (ฟุตบาท) ร้อยละ 13.9 
 • อันดับสี่คือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 12.8 และอันดับห้าคือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 10.3    

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 • จากนโยบายการพัฒนา กทม. ร้อยละ 42.9
 • รองลงมาคือตัวผู้สมัคร ร้อยละ 33.6
 • กลุ่มหรือพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 23.5    

 

คิดว่าการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ควรมาจากกลุ่มหรือพรรคการเมืองเดียวกัน ร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ เป็นผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 45.9

 

 

ประเด็นความเห็นถึงการจะเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 

 • อันดับที่หนึ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ร้อยละ 29.8 
 • อันดับสอง ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 13.9 
 • อันดับสาม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 10.9 
 • อันดับสี่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.1 
 • อันดับห้า นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 7.5 
 • อันดับหก นายสกลธี ภัททิยกุล 
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 4.1 
 • อันดับเจ็ด นางสาวรสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 3.1 
 • อันดับที่แปด น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 2.3

 

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย "ชัชชาติ" ยังนำอันดับ 1 ชี้ปัจจัยการตัดสินใจจากนโยบาย

 

สำหรับผลการสำรวจแยกเป็นหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1. ท่านอยากได้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติแบบใดมากที่สุด

 • มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 24.7
 • มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 15.5    
 • มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 14.1
 • มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 13.6
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 9.9    
 • มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 8.5        
 • มีประวัติการศึกษา การทำงานที่ดี ร้อยละ 6.9
 • มีการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 6.8

 

2. ท่านอยากได้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติแบบใดมากที่สุด

 • มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 17
 • มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.9
 • มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 15.5
 • มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 13.7
 • มีการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 13
 • มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 10.8    
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 8
 • มีประวัติการศึกษา การทำงานที่ดี ร้อยละ 6.1

 

3. ปัญหาใดที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด

 • ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 21.5
 • ปัญหาการจัดการน้ำท่วม ร้อยละ 14.4
 • ปัญหาการกีดขวางทางเท้า (ฟุตบาท) ร้อยละ 13.9
 • ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 12.8
 • ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 10.3        
 • ปัญหาสถานการประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 9    
 • ปัญหาการจัดการน้ำเสีย ร้อยละ 6.5
 • ปัญหาการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ร้อยละ 5.3
 • ปัญหาการตัดต้นไม้ริมทาง/การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 3.9    
 • ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ร้อยละ 2.4

 

4. ท่านคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ท่านตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการเลือก

 • ตั้งครั้งนี้มากที่สุด 
 • ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 33.6
 • กลุ่มหรือพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 23.5
 • นโยบายการพัฒนา กทม. ร้อยละ 42.9

 

5. ท่านคิดว่าการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ท่านจะเลือกผู้สมัครลักษณะใดมากที่สุด

 • เป็นผู้สมัครที่มีกลุ่มหรือพรรคการเมือง ร้อยละ 54.1
 • เป็นผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 45.9

 

6. ท่านจะเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านใด 

 • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 29.8
 • ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 13.9
 • นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ร้อยละ 10.9
 • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 8.1
 • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 7.5
 • ไม่ประสงค์ลงคะแนน ร้อยละ 4.1
 • นายสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 4.1
 • นางสาวรสนา โตสิตระกูล ร้อยละ 3.1
 • น.ต.ศิธา ทิวารี ร้อยละ 2.3
 • นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา ร้อยละ 1.9
 • พันโทหญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ร้อยละ 1.5
 • นางสาววัชรี วรรณศรี ร้อยละ 1.2
 • นายศุภชัย ตินติคมน์ ร้อยละ 1.6
 • นายประยูร ครองยศ ร้อยละ 1.3
 • นายธเนตร วงษา ร้อยละ 1.1
 • นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ร้อยละ 0.8
 • นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ร้อยละ 0.8
 • นายกฤตชัย พยอมแย้ม ร้อยละ 0.7
 • นายอุเทน ชาติภิญโญ     ร้อยละ 0.5    
 • พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ร้อยละ 0.5
 • นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ร้อยละ 0.5
 • นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ร้อยละ 0.4
 • นายสราวุธ เบญจกุล ร้อยละ 0.4
 • นายไกรเดช บุนนาค ร้อยละ 0.4
 • นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ร้อยละ 0.4
 • นายพงศา ชูแนม ร้อยละ 0.4
 • นายโฆสิต สุวินิจจิต ร้อยละ 0.4
 • นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ ร้อยละ 0.3
 • นายวิทยา จังกอบพัฒนา ร้อยละ 0.3
 • นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ร้อยละ 0.2
 • นายวรัญชัย โชคชนะ ร้อยละ 0.2
 • นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ร้อยละ 0.2
 • พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ร้อยละ 0.2

บ้านสมเด็จโพลล์ เผย "ชัชชาติ" ยังนำอันดับ 1 ชี้ปัจจัยการตัดสินใจจากนโยบาย
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์


1.เพศ

 • เพศชาย ร้อยละ 45.7, หญิง ร้อยละ 54.3

 

2.ช่วงอายุ 

 • 18-20 ปี ร้อยละ 5.3
 • 20–25 ปี ร้อยละ 19.3
 • 26–30 ปี ร้อยละ 17.7
 • 31–35 ปี ร้อยละ 16.3
 • 36–40 ปี ร้อยละ 12.8
 • 41-45 ปี ร้อยละ 10.6
 • 46- 50 ปี ร้อยละ 9.3
 • มากกว่า 50 ปี ร้อยละ    8.7

 

3. อาชีพ

 • นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา ร้อยละ 14.8
 • ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ    14.7
 • พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.4
 • พ่อค้า แม่ค้าร้อยละ 17.4
 • แม่บ้าน พ่อบ้าน ร้อยละ 10.6
 • รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20.1

 

หมายเหตุ : บ้านสมเด็จโพลล์ เผยแพร่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565