svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร"(ส.ก.)

20 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เช็กเลย เปิดรายชื่อ ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. (ส.ก.) ตอบหมดครบทุก 50 เขต มีผู้สมัครเลือกตั้งส.ก.มากที่สุดเขตใดบ้าง ตรวจรายชื่อก่อนหย่อนบัตรลงคะแนนศึก"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"

 

ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับการ"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.65"  การเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. (ส.ก.) รวมถึงนายกฯเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65  

 

"อัปเดต"ข้อมูลก่อนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวันนี้ ขอนำเสนอ  มีใครลงสมัครเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขต กทม.ทั้ง 50 เขตบ้าง   

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. (ส.ก.)  สามารถเลือกได้หมายเลขเดียวเท่านั้น  แต่ละเขตมีผู้สมัครแตกต่างรายชื่อกันไป จดจำหมายเลขผู้สมัครให้ดีก่อนลงคะแนนเสียง  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผู้สมัครทั้ง 50 เขต ได้ที่ลิงก์นี้เลย...

https://www.prbangkok.com/th/news/type/56/

 

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ\"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร\"(ส.ก.)

 

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ\"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร\"(ส.ก.)

 

 

 

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ\"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร\"(ส.ก.)

 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ

 

- การให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

 

- อนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานครกว่า 7 หมื่นล้านบาท

 

- มีอำนาจตรวจสอบติดตามการบริหารของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

 

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ\"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร\"(ส.ก.)

 

 

 

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ\"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร\"(ส.ก.)

 

เช็กเลย ก่อนหย่อนบัตร เปิดรายชื่อ\"ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร\"(ส.ก.)

 

ขณะเดียวกัน ส.ก. จะทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คือ

 

- คณะกรรมการกิจการสภา

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- คณะกรรมการการศึกษา

- คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

- คณะกรรมการการสาธารณสุข

- คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ

- คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

- คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

- คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง

- คณะกรรมการการระบายน้ำ

- คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา

 

คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย มีหน้าที่ในการกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน

 

หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จากนั้นจะรายงาน

 

ต่อสภากรุงเทพมหานคร หากสมาชิกสภากทม. เห็นชอบกับรายงานดังกล่าว ประธานสภากทม. ก็จะส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามมติต่อไป

logoline