svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ครม.เคาะโยกย้ายสลับเก้าอี้อธิบดี กรมสรรพสามิต-กรมสรรพากร

03 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งให้นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นอธิบดีกรมสรรพากร และให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร สลับเก้าอี้ไปนั่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตแทน

ผู้สื่อข่าวรายงาน แหล่งข่าววงในจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้งให้นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ไปเป็นอธิบดีกรมสรรพากร และให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร สลับเก้าอี้ไปนั่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต แทน

 

ครม.เคาะโยกย้ายสลับเก้าอี้อธิบดี กรมสรรพสามิต-กรมสรรพากร

ความคืบหน้าล่าสุด ทางด้านน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 18 /2565 มีมติอนุมัติในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการประจำ ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ดังนี้

    1. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
    2. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

 

โดยย้อนไปเมื่อ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ครม.เคาะแต่งตั้ง “นายลวรณ แสงสนิท” นั่งอธิบดีกรมสรรพสามิตคนล่าสุด โดยคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยแต่งตั้งให้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้ไปนั่งตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต คนล่าสุด

ครม.เคาะโยกย้ายสลับเก้าอี้อธิบดี กรมสรรพสามิต-กรมสรรพากร ครม.เคาะโยกย้ายสลับเก้าอี้อธิบดี กรมสรรพสามิต-กรมสรรพากร

2. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกิน 11 คนแต่ไม่เกิน 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร
2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 

3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งนายรุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการผังเมือง) ในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ แทน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

 

ทั้งนี้ การโยกย้ายดังกล่าวเป็นกระแสข่าวมาโดยตลอดโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องการโยกย้ายให้นายลวรณ เพื่อให้เข้ามาเรียนรู้งานการจัดเก็บภาษีสรรพากร นัยว่าเป็นการแต่งตัวเพื่อเตรียมรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังต่อจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในอีก 1 ปี ข้างหน้า หรือ ในปี 2566

 

ทั้งนี้ นายลวรณ ถือว่า มีความอาวุโสที่สุดในบรรดาผู้บริหารระดับอธิบดีในกรมจัดเก็บภาษีหรือหน่วยงานอื่นๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต นายลวรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับผิดชอบงานเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด-19 ทำให้ผลงานเป็นที่พอใจของนายกรัฐมนตรี

 

สำหรับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นความหวังของหน่วยราชการไทยว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันความเจริญรุดหน้าให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างจริงจังทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ดร.เอกนิติ เกิดในปี 2514 เป็นบุตรชายของดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน,ปลัดสำนักนายกฯ และปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม

ดร.เอกนิติ สมรสแล้วกับนางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประกาศ (สกุลเดิมอักษรานุเคราะห์)

ครม.เคาะโยกย้ายสลับเก้าอี้อธิบดี กรมสรรพสามิต-กรมสรรพากร

ดร.เอกนิติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนของสมาคมธรรมศาสตร์ จบเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก.พ. และจบเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก.พ.

 

หลังจบการศึกษาก็เข้ามารับราชการในกระทรวงการคลัง แล้วได้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป เป็น Senior Advisor ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี เป็นโฆษกกระทรวงการคลัง เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ เป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และเป็นอธิบดีกรมสรรพรกรที่อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน

 

 

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในกระทรวงการคลัง ผลงานที่โดดเด่นของ ดร.เอกนิติ คือ เป็นผู้นำแนวคิด PPP Fast Track มาขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐซึ่งสามารถลดเวลาการอนุมัติโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ จากปกติใช้เวลา 2 ปี ลงมาเหลือเพียง 9 เดือน และเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งช่วยลดภาระรัฐบาลในการกู้เงินและลดภาระหนี้สาธารณะ

 

 

ครม.เคาะโยกย้ายสลับเก้าอี้อธิบดี กรมสรรพสามิต-กรมสรรพากร

ส่วนรายละเอียดคืบหน้า ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ จะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป

logoline