svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

วันนี้ลุ้น ครม. ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มเติม หลังปล่อยราคาน้ำมันดีเซลพุ่ง

03 พฤษภาคม 2565

วันนี้ลุ้น คณะรัฐมนตรี เพิ่มมาตรการช่วยลดค่าครองชีพ หลังปรับเพดาน การตรึงราคาน้ำมันดีเซลใหม่มาอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตร

วันนี้ลุ้น ครม. ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มเติม หลังปล่อยราคาน้ำมันดีเซลพุ่ง

3 พฤษภาคม 2565 มีรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจต้องติดตาม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำมันแพง หลังจากปรับเพดานการตรึงราคาน้ำมันดีเซลใหม่มาอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตร ซึ่งต้องจับตาดูว่านายกรัฐมนตรี จะมีข้อสั่งการอะไรเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดูแลและหาแนวทางช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

 

ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน ในอัตรา 300 บาทต่อคน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ สำหรับวาระอื่น ๆ มีดังนี้

 

วาระพิจารณา

  • (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ.2566 – 2570)
  • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. ....
  • ขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
  • ร่างนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)
  • การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว
  • กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 15

นอกจากนี้ในวาระการพิจารณายังมีวาระลับ และมีเอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม คือ

  • ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Understanding between the Philippines and Thailand on  agreed procedures towards a comprehensive settlement of the dispute in Thailand – customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines ( WT/DS371)

 

วาระสำคัญของรัฐบาล

  • รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19