svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ ข้อบังคับสั่ง"ห้ามเดินรถ"ในพื้นที่กทม.บริเวณใดบ้าง

01 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกทม.ว่าด้วยการห้ามเดินรถปี 2565 กำหนด รถทุกชนิด"ห้ามเดินรถ"ถนนอู่ทองใน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตฯ พร้อมกับให้เดินรถได้ทางเดียวในถนนดินแดง 1 เช็ก รายละเอียดที่นี่

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.65   "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๕  ลงนามโดยพลตำรวจโท สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมาโดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค.นี้ 

 

โดยระบุว่า  ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การคมนาคมและการขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้าทำให้ในถนนบางสายมีความหนาแน่นของการจราจรลดลงและมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่มีผลทำให้รถที่สัญจรในทางใช้ความเร็วสูงและขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางบ่อยครั้งต่อผู้ขับขี่ด้วยกันและผู้เดินเท้าในบริเวณนั้น ส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร

 

จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

 

ฉะนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๓๘)และมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้

 

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๒๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ข้อ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า


"ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๕"

 

ข้อ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ ข้อบังคับสั่ง"ห้ามเดินรถ"ในพื้นที่กทม.บริเวณใดบ้าง

 

ข้อ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับดังต่อไปนี้ ทั้งฉบับ


๓.๑ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถและห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. ๒๕๔๕


๓.๒ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขการห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

ข้อ๔ ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองใน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร

 

ข้อ๕ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

 

วันเดียวกัน ราชกิจจาฯ ยังได้เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเดินรถทางเดียวในถนนดินแดง ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

โดยระบุข้อ ๓ ให้เดินรถได้ทางเดียวในถนนดินแดง ๑ จากแยกถนนดินแดง (ฝั่งซอยโรงเรียน ราชประสงค์) มุ่งหน้าแยกถนนจตุรทิศ

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ ข้อบังคับสั่ง"ห้ามเดินรถ"ในพื้นที่กทม.บริเวณใดบ้าง

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>>

 

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเดินรถทางเดียวในถนนดินแดง ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

logoline