svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ"เรือประมง"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง"ราชกิจจาฯ"

29 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เช็กเลย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อ"เรือประมง"ที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2565

 

29 เม.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๕  ลงนามโดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ซึ่งมีผลประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 เม.ย.นี้ 

 

 

โดยระบุว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำ การประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔และให้ใช้บัญชีแนบท้าย ประกาศฉบับนี้แทน

 

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

ข้อ ๒ หากองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs ) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ เรือประมงที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เรือที่มิได้มีรายชื่ออยู่ในประกาศฉบับนี้ มีผลเช่นเดียวกับการประกาศอยู่ในฉบับนี้

 

 

 

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

เช็กเลย กรมประมงเปิดชื่อ\"เรือประมง\"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๕

 

logoline