svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ที่ปรึกษา กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลฯ แนะทำเกษตรยั่งยืนรับวันคุ้มครองโลก

22 เมษายน 2565

ที่ปรึกษา กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลฯ แนะทำเกษตรกรไทย ทำการเกษตรแบบยั่งยืน เนื่องในวันคุ้มครองโลก ชูข้อดีสร้างระบบผลิตปัจจัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน และร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

22 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เป็นวันที่สหประชาชาติได้ตั้งขึ้นตามโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมของโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น หลายภาคส่วนก็ได้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

 

หนึ่งในคือภาคส่วนทางการเมืองที่มีส่วนวันนี้ (22 เม.ย.) นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย โพส์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day โดยระบุว่า  

 

 

โพสต์ นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ
 

22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United  Nations  Environment Program : UNEP) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Invest in our planet ลงทุนให้โลกของเราไปด้วยกัน เพื่อร่วมแก้ปัญหาการ

 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาและปกป้องสุขภาพครอบครัวของเรา สิ่งที่องค์กรหรือทุกคนสามารถทำได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกของเรา คือ ลงมือทำอย่างจริงจัง สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

 

ในมิติความมั่นคงด้านการเกษตรมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนประกอบอาชีพในภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้สำคัญของครัวเรือนไทยในชนบท ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งพืชไร่ไม้ผล, พืชเศรษฐกิจ, ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ รัฐจึงควรสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต ร่วมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนความมั่นคงทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
 

 

นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ

ปัจจัยการผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษที่หาได้ง่าย ๆ ใกล้ตัวหรือในสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นพืชสมุนไพร เศษตอซังฟางข้าว หรือจุลินทรีย์ในธรรมชาติ สามารถผลิตเป็นปุ๋ย เป็นสมุนไพรหรือสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช และเป็นวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้ สร้างความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารให้กับประชาชน และสร้างระบบผลิตปัจจัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน รวมถึงมีส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปได้ครับ 

 

 

ภาพการทำเกษตรของเกษตรกรไทย