svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ออกประกาศสำนักนายกฯให้"ผู้ช่วยรัฐมนตรี"พ้นตำแหน่งหลายราย

19 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนาม ให้กรรมการ"ผู้ช่วยรัฐมนตรี" พ้นจากตำแหน่งหลายราย  

 

19 เม.ย. 65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งหลายราย  

 

\"ราชกิจจาฯ\" ออกประกาศสำนักนายกฯให้\"ผู้ช่วยรัฐมนตรี\"พ้นตำแหน่งหลายราย

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๕ ให้ นางรัตนา จงสุทธานามณี พ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๔ /๒๕๖๕ ให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

 

\"ราชกิจจาฯ\" ออกประกาศสำนักนายกฯให้\"ผู้ช่วยรัฐมนตรี\"พ้นตำแหน่งหลายราย

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

 

\"ราชกิจจาฯ\" ออกประกาศสำนักนายกฯให้\"ผู้ช่วยรัฐมนตรี\"พ้นตำแหน่งหลายราย

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้นายนริสสร แสงแก้ว ตำแหน่งประจำสำนักเลขำธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก


 

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

 

\"ราชกิจจาฯ\" ออกประกาศสำนักนายกฯให้\"ผู้ช่วยรัฐมนตรี\"พ้นตำแหน่งหลายราย

เนื่องจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

 

logoline