svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อึ้ง!! ผลสำรวจพบ คนไทย ร้อยละ 35.7 ไม่ตรวจ ATK แม้เสี่ยงสูงติดโควิด

12 เมษายน 2565
1.5 k

กรมสนับสนุนสุขภาพ เผยผลสำรวจสุดอึ้ง พบคนไทยร้อยละ 35.7 ไม่ยอมตรวจ ATK แม้ตกเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูง ระบุเหตุผลรู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK และไม่พร้อมตรวจ

12 เมษายน 2565 จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  1 – 12 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565  มีผู้ตอบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 113,847 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง  25 - 26 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลสำรวจพบว่า... 

 

ร้อยละ 35.7 ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีพฤติกรรม ไม่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK หรือไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือ มีอาการ 

 

สอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ของประชาชนเช่นกันที่พบว่า ร้อยละ 30.5  ประชาชนคนไทยมีความรู้สึกกลัวต่อการใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ ไม่พร้อมที่จะตรวจ ATK แม้รู้ตัวว่ามีความเสี่ยง ร้อยละ 2.3

 

ร้อยละ 35.7 กลัวการตรวจ ATK

ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้ว หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง โดยสังเกตอาการ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว และแสบคอ ฯลฯ หรือแม้ว่าจะไม่มีอาการดังกล่าว แต่เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19  แบบใกล้ชิด โดยอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เรียนหนังสือหรือทำงานด้วยกัน คุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยนานเกิน  5 นาที หรือเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน รับประทานอาหารร่วมกัน และไม่ตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อดังกล่าวย่อมส่งผลเสียต่อตนเอง ซึ่งอาจทำให้มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

รวมทั้งยังเป็นพาหะแพร่กระจายโรค ไปยังครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่อยู่ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่ายจากความเสี่ยงของคนในครอบครัวที่ไม่รับผิดชอบตนเองด้วยการตรวจ ATK ก็จะทำให้คนในครอบครัวเสียชีวิตได้เช่นกัน

 

อึ้ง!! ผลสำรวจพบ คนไทย ร้อยละ 35.7 ไม่ตรวจ ATK แม้เสี่ยงสูงติดโควิด
 

ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทในการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ไปยังครอบครัว หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยเลือกซื้อชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้องตามฉลาก   เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจ หรือไปรับบริการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันตระหนักในการรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม และเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

 

อึ้ง!! ผลสำรวจพบ คนไทย ร้อยละ 35.7 ไม่ตรวจ ATK แม้เสี่ยงสูงติดโควิด