svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

พ่อเมืองชุมพรดันกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

10 เมษายน 2565
866

จังหวัดชุมพร จัดมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร” ผลักดันกระท่อมก้านแดงชุมพรเป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมจัดเสวนาวิชาการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สร้างรายได้ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 65 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร” เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร และประชาสัมพันธ์พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 

พืชกระท่อม
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปลูกพืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดง ซึ่งหากมีการส่งเสริมการปลูกและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของพืชกระท่อมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าพืชกระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้กระท่อมให้เป็น ‘พืชเศรษฐกิจ’ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย และเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร

 

แต่ปัจจุบันการปลูกพืชกระท่อม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เพราะอยู่ในช่วงทดสอบตลาด ดังนั้น เกษตรกรที่สนใจหันมาลงทุนปลูกพืชกระท่อม ต้องวางแผนเพื่อตัดสินใจในการปลูกอย่างรอบคอบ เพราะนอกจากการตอบรับความต้องการในระยะแรกแล้ว ยังมีเงื่อนไขสำคัญคือเงินลงทุนในการเริ่มปลูก เงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะเวลาคืนทุน และความเสี่ยงของราคาขาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการปลูก การดูแลรักษา มาตรฐานพืชกระท่อม การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โอกาสกระท่อมไทยในตลาดโลก นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม ตลอดจนการแปรรูป ซึ่งจะทำให้ผลผลิตพืชกระท่อมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 

ด้าน นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร มีเกษตรกรปลูกพืชกระท่อม 3,921 ราย โดยเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชกระท่อม สายพันธุ์ก้านแดง มากถึงร้อยละ 95.87 คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 3,943 ไร่ และมีแนวโน้มที่จะปลูกเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดชุมพรจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพร เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดชุมพร

มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร

จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพร จัดงานมหกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และเพื่อให้เกษตรกรได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยหนุนเสริมให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร

ด้าน ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ดำเนินการจัดงานเสวนาวิชาการ "ทิศทางพืชกระท่อมไทยในเวทีโลก" และ "ทิศทางในอนาคตของโกโก้ไทย" ภายในงาน ได้กล่าวถึงการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ว่าได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมาเสริมสร้างความรู้และเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีเพื่อสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนากระท่อมและโกโก้ของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล 

 

มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวเชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร การเสวนาทางวิชาการ เกี่ยวกับกระท่อมก้านแดงชุมพร และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร การประกวดต้นกระท่อมพันธุ์ดี “ก้านแดงชุมพร” ไก่ชน วัวชน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด