svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลฯผู้ทรงคุณวุฒิ ลง"ราชกิจจาฯ"

08 เมษายน 2565
1.7 k

ราชกิจจาฯ เผย น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ลงนามออกประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม  ลงนามโดยน.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา   เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดังนี้

 

ก. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา ตามมาตรา ๓๖ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

 

1. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

 

2. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และ เศรษฐกิจในศาลฎีกา

 

3. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

4. นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

5. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยท างานชั่วคราวในตำแหน่งประธาน แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

 

6. นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

ข. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

 

1. นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธาน ศาลอุทธรณ์

 

2. นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธาน แผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 

 

3. นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

 

4. นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

เช็กชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลฯผู้ทรงคุณวุฒิ ลง"ราชกิจจาฯ"

 

เช็กชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลฯผู้ทรงคุณวุฒิ ลง"ราชกิจจาฯ"

ค. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นต้น ตามมาตรา ๓๖ (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

 

1. นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

2. นายณรัช อิ่มสุขศรี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ