svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลฟัน"เอ๋ ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง พ้นส.ส. ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพ

07 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ด่วน !! ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษา "เอ๋ ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงคดีรุกป่าสงวน จังหวัดราชบุรี สั่งให้พ้นตำแหน่งส.ส.ทันที พร้อมตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี ห้ามลงเล่นการเมืองตลอดชีพ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ คมจ.1/2564  ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมและขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

วันนี้น.ส.ปารีณา ไม่ได้เดินทางมาศาล มีเพียงทนายความเดินทางมาฟังแทน 

 

ศาลพิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกา สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี มีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และพรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 87 และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ขัอ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง

 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดว่า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเป็นส.ส.กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง

 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

กรณีน.ส.ปารีณาถือเป็นนักการเมืองรายแรกที่ศาลฎีกาพิพากษากรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหลังจากนี้ กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จังหวัดราชบุรีใหม่ ภายใน 45 วัน 

 

ศาลฟัน"เอ๋ ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง พ้นส.ส. ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีพ

logoline