svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ห้ามอะไรบ้างเทศกาลสงกรานต์"ราชกิจจาฯ"ออกพรก.ฉุกเฉินรับมือโควิดโอมิครอน

30 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ห้ามอะไรบ้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "ราชกิจจาฯ" เผยข้อกำหนดตามพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน กำหนดมาตรการรับมือ"โควิด-19" สายพันธุ์โอมิครอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.นี้ เช็กเลย

 

31 มี.ค. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓) ในการออกมาตรการรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-โอมิครอน ในช่วงเทศกาลสงกรานตค์ 

 

ทั้งนี้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี

 

มีเนื้อหาระบุว่า  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป อย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

 

โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron ) ได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วจนเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศ ซึ่งบรรดาแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้แนะนำและเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) อันจะช่วยลดอัตราความเสี่ยง จากการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของโรคได้ ประกอบกับการเข้าสู่เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องที่คาดการณ์ว่าประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว

 

รัฐบาล โดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงเตรียมพร้อมกำหนดเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เหมาะสม กับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่

 

อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมไทยร่วมกับการสร้างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ การฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

 

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) (ศบค.) ดังต่อไปนี้

 

ห้ามอะไรบ้างเทศกาลสงกรานต์\"ราชกิจจาฯ\"ออกพรก.ฉุกเฉินรับมือโควิดโอมิครอน ห้ามอะไรบ้างเทศกาลสงกรานต์\"ราชกิจจาฯ\"ออกพรก.ฉุกเฉินรับมือโควิดโอมิครอน

ห้ามอะไรบ้างเทศกาลสงกรานต์\"ราชกิจจาฯ\"ออกพรก.ฉุกเฉินรับมือโควิดโอมิครอน คลิกอ่านฉบับเต็ม 

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓)

 

 

logoline