background-defaultbackground-default
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบประกันสังคม การขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเนื้อหาดังนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทศแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทตแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้ลดอัตราเงินสมทบลง ส่งผลให้เงินสมทบที่ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ ซึ่งได้จ่ายล่วงหน้าไว้ เป็นเงินสมทบที่นำส่งเกินจำนวนบางส่วนที่ต้องชำระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนยิ่งขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโตยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานประกันสังคม  ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระเงินคืน พ.ศ. ๒๕๖๕"


ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ "ผู้ประกันตน "หมายความว่า ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามแบบคำขอที่แนบท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  สำนักงาน  หรือด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือทางโทรสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขาธิการกำหนด

 

ในกรณียื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนตามวรรคหนึ่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือทางโทรสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เลขาธิการกำหนด ให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน เก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบ

 

ข้อ  ๕ ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ  ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ต่อสำนักงานภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงินคืน หรือภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนตามข้อ ๔ และให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงิน

 

(๑) ประกันสังคมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ที่ได้รับมอบหมายจากประกันสังคมจังหวัด

 

(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่

 

วิธีการคืนเงินที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบประกันสังคม การขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบประกันสังคม การขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด