svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ส.อ.ท. หนุนเกษตร 'ขับเคลื่อน' อุตสาหกรรม

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชูแนวคิดขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทิศทางของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม ภายใต้อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ไทยมีความได้เปรียบเป็นทุนเดิม จึงควรมุ่งเนันผลักดัน ส่งเสริมในสิ่งที่ประเทศไทยเชี่ยวชาญ โดยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านผลผลิตการเกษตรและอาหาร ควรเริ่มจากการช่วยให้ต้นทุนของเกษตรกรต่ำลงก่อน หากต้นทุนต่ำลงจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น วัตถุดิบที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีราคาต่ำ จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมก็จะมีต้นทุนที่ต่ำลงไปด้วย ทั้งนี้ ไทยก็ควรจะปรับตัวเองให้เข้าสู่ Future Food เพื่อเปลี่ยนการเกษตรแบบดั่งเดิม เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ทรัพยากรที่ประหยัด สร้างรายได้มากขึ้นด้วย

 

สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ส.อ.ท. วาระปี 2565-2567 โดยมีตัวเก็งประธาน ส.อ.ท. คนใหม่แทน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ที่ครบวาระ คือนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. ประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม รับผิดชอบดูแล 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 คลัสเตอร์

ส.อ.ท. หนุนเกษตร \'ขับเคลื่อน\' อุตสาหกรรม

สำหรับทิศทางการทำงานของ ส.อ.ท. จะเป็นการทำงานสานต่อในเรื่องที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญอันดับแรกในการช่วยให้สมาชิกทั้งหมด 45 กลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดการยกระดับการผลิตด้วยระบบดิจิทัลและออโตเมชั่น เพิ่มปริมาณและคุณภาพในการผลิต รวมทั้งการฝึกทักษะบุคคลากรด้วยการ Upskill และ Reskill ให้สามารถสร้างคุณภาพของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและหาสินค้าใหม่ที่ไทยได้เปรียบและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

ส.อ.ท. หนุนเกษตร \'ขับเคลื่อน\' อุตสาหกรรม