svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ลงนามแล้ว ประธานกกต. ประกาศเลือกตั้ง สก.-ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา

25 มีนาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ลงนามประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงนายกเมืองพัทยา รอประกาศในราชกิจจาฯ

25 มีนาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

ลงนามแล้ว ประธานกกต. ประกาศเลือกตั้ง สก.-ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา

 

นอกจากนี้ยังลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) และนายกเมืองพัทยา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้ง โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากครบวาระ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

logoline