วันนี้จับตา ครม. เคาะมาตรการลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ลดภาษีนำเข้าปุ๋ย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

22 มีนาคม 2565 จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ มีวาระการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ จาก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้น

 

โดยกระทรวงการคลัง จะพิจารณาลดภาษีนำเข้าปุ๋ยเคมี ที่นำมาผสมเป็นสูตรใช้ในประเทศ เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ราคาปุ๋ยจะได้ถูกลง รวมถึงลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง 2% เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีต้นทุนที่ต่ำลงด้วย

 

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอเรื่อง ของโควตาการนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก

 

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่าง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2566 -2570

คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอ รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกิน ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 20 เมษายน 2564 และการเรียกให้ทุนหมุนเวียนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564

 

วาระขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

 

กระทรวงการคลัง เสนอ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอร่าง กฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

 

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอ การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม

 

กระทรวงแรงงาน เสนอ ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน

 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย (ฉบับปรับปรุง)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด