svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งด่วน! งดบังคับคดีโฮปเวลล์ จ่ายชดเชยเลิกสัญญา

ศาลปกครอง กลาง มีคำสั่ง ด่วน! งดบังคับ คดีโฮปเวลล์ ตามกระทรวงคมนาคม-รฟท.มีหนังสือ ร้องขอ ชี้ เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งงดบังคับคดี ส่งผลให้คำสั่งชดใช้ค่าเสียหาย ค่าโง่2.4หมื่นล้านพร้อมดอกเบี้ย ถูกชะลอออกไป

กรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่ในคดีโฮปเวลล์ หรือ รื้อคดีโฮปเวลล์ใหม่  ตามที่กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ยื่นคำร้อง เนื่องจากเห็นว่า  คดีขาดอายุความ โดยรัฐไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ฐานะคู่กรณี ผู้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องตามที่ศาลปกครองสูงสุดเคยพิพากษา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งด่วน! งดบังคับคดีโฮปเวลล์ จ่ายชดเชยเลิกสัญญา

ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท.ต้องจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์2.4หมื่นล้านบาท ภายใน 180 วัน ทั้งนี้ หากรวมดอกเบี้ย 7.5% /ปี รวม 2.57หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งงดบังคับคดี จะส่งผลให้คำสั่งชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น รวมดอกเบี้ยจะถูกชะลอออกไป

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุถึงคดีโฮปเวลล์ ว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งงดการบังคับคดี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้ การจ่ายค่าชดเชยกรณีรัฐบอกเลิกสัญญากับเอกชน ต้องชะลอออกไป จนกว่าจะเริ่มกระบวนการคดีใหม่ 

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งด่วน! งดบังคับคดีโฮปเวลล์ จ่ายชดเชยเลิกสัญญา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งด่วน! งดบังคับคดีโฮปเวลล์ จ่ายชดเชยเลิกสัญญา

ตาม คำร้องขอของ กระทรวงคมนาคม และรฟท.เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่มีหนังสือถึงศาลปกครองกลาง (ศาลชั้นต้น)ขอให้งดการบังคับคดี โฮปเวลล์ พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งให้สำนักงานบังคับคดีปกครองทราบดังกล่าว

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งด่วน! งดบังคับคดีโฮปเวลล์ จ่ายชดเชยเลิกสัญญา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งด่วน! งดบังคับคดีโฮปเวลล์ จ่ายชดเชยเลิกสัญญา

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้รับคำขอให้รับพิจารณาคดีใหม่ และได้มีการรับพิจารณาคดีใหม่แล้วจึงเข้าเงื่อนไขการงดบังคับคดี ตามข้อ 131 วรรคหนึ่ง (1) แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 โดยปริยาย