svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"ม.ธรรมศาสตร์" เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์พื้นที่เพื่อคนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเอง

16 มีนาคม 2565
204

SIIT มธ. เปิดตัว SIIT Virtual Exhibition "นิทรรศการออนไลน์" พื้นที่ค้นหาตัวเองสำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สมัครได้ระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคมนี้

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วารี กงประเวชนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า ล่าสุดสถาบันได้เปิดตัว "SIIT Virtual Exhibition" ทาง www.siit.tu.ac.th/virtualexhibition นิทรรศการออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วารี กงประเวชนนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

 

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกับ SIIT มากขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง

 

"ม.ธรรมศาสตร์" เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์พื้นที่เพื่อคนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเอง

 

Virtual Exhibition จะเป็นการจำลองสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ศูนย์รังสิต และบางกะดี และที่สำคัญจะเป็นพื้นที่ ที่ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ในรายละเอียดหลักสูตร การเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา รายวิชาที่น่าสนใจ แนวทางการศึกษาต่อ และเส้นทางอาชีพในอนาคต โดยครอบคลุมทั้ง 9 สาขาวิชา ดังนี้

 

 

1.สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
2.สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
3.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
4.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (Industrial Engineering and Logistics Systems)
5.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
6.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
7.สาขาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)
8.สาขาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
9.สาขาเทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology)

 

อนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  "โครงการ Inter Program Admission 1"  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 

"ม.ธรรมศาสตร์" เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์พื้นที่เพื่อคนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเอง

 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  จะมอบทุนการศึกษา "30th Anniversary Scholarships" ทุนการศึกษาในปีการศึกษาแรกสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10%แรก เพื่อเป็นการมอบโอกาสและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท ทั้งทุนเต็มจำนวน (Full Scholarships) ทุนครึ่งจำนวน (Half Scholarships) และทุนบางส่วน (Quarter Scholarships)

 

"ม.ธรรมศาสตร์" เปิดตัวนิทรรศการออนไลน์พื้นที่เพื่อคนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเอง

 

สำหรับผู้ที่สนใจ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 20 มีนาคม 2565 สามารถดูปฏิทินการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admissions.siit.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูล ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและประชาสัมพันธ์ โทร. 02-986-9009 ต่อ 1002 – 1006 หรือโทร 06-5543-0379