svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ผู้นำองค์กรสันนิบาต รวมตัวค้าน"ร่างกม.ท้องถิ่น"หลังนายกฯเปิดงานสัมมนา

10 มีนาคม 2565
4.0 k

นายกอ๋า นายกสมาคมสันนิบาต เทศบาล จับมือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จับมือ คัดค้าน "ร่างกม.ท้องถิ่น" ของ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้ริดรอนอำนาจของประชาชน

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.65 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ได้ออกแถลงการณ์ คัดค้านร่างกม.ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลัง การประชุม และสัมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี      

 

ผู้นำองค์กรสันนิบาต รวมตัวค้าน"ร่างกม.ท้องถิ่น"หลังนายกฯเปิดงานสัมมนา

 

นายพงษ์ศักดิ์  กล่าวว่า 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  มีมติคัดค้านร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ กล่าวว่า ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวล กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึง 20 มีนาคม 2565 นั้น              

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย (คนกลาง)

 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนเทศบาลทั่วประเทศ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว มีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดต่อหลักการการกระจายอำนาจในการปกครองท้องถิ่น ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของตนเองในท้องถิ่นนั้น มองข้ามความ แตกต่าง หลากหลายและความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องถิ่น จำกัดความเป็นอิสระของ อปท. และไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

ดังนั้น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ  จึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโปรดพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง