svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้"ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง"

09 มีนาคม 2565
4.9 k

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้"ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง" 3 ราย และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 8 ราย ด้วยเหตุจากการลาออก

 

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนสองฉบับ  เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งจำนวน  3 ราย และ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน 8 ราย ด้วยเหตุจากการลาออกจากราชการ 

 

 

๑. นายธนพล วงศ์ปิยนันทกุล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๒. นางปภาดา หงษ์กาญจนพงษ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๓. นางพวงทอง ทิพรัตนอุดมสุข ซีท ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี ลาออก จากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำ ความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง ๓ ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้"ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง"

 

วันเดียวกัน  ราชกิจจาฯ ยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

 

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๘ ราย ขอลาออกจากตำ แหน่ง ดังนี้

 

๑. นายสมพล วัฒนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๒. นายภาดล ไชยรักษ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๓. นายเกรียงศักดิ์ กาแก้ว ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

๔. นางพรรณไพลิน ผลสุวรรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

๕. นายพรเทพ ธรรมาทิตย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

๖. นายธนัท ธนาบริบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

๗. นางอาภัสสยา แก้วโกศล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ขอลาออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

๘. นางนิศารัตน์ ทองธรรมชาติ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน และครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

 

 

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓ ราย ๑. นายธนพล วงศ์ปิยนันทกุล ฯลฯ]

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง [จำนวน ๘ ราย ๑. นายสมพล วัฒนา ฯลฯ]