"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกระเบียบ จัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนและกันสะเก็ดระเบิด มีผลบังคับใช้วันนี้ (2 มี.ค.65 )

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 1 มี.ค.65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)  ว่าด้วย เสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๖๕

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเสื้อเกราะ ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเสื้อเกราะ ป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

"ราชกิจจาฯ" ออกระเบียบกสม. จัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

สำหรับสาระสำคัญของระเบียบนี้  ระบุไว้ในหมวด ๑ บททั่วไป

 

ข้อ ๕ ให้สำนักงานดำเนินการจัดให้มีเสื้อเกราะสำหรับไว้ใช้ในราชการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ใช้บังคับตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

ข้อ ๖ การใช้เสื้อเกราะของสำนักงาน ให้ใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น

 

 

ข้อ ๗ ให้สำนักงานจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาเสื้อเกราะที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ยังที่ทำการสำนักงานหรือสถานที่อันสมควรอันจะทำให้การเก็บรักษามีความปลอดภัย

 

ข้อ ๘ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ครอบครองและใช้เสื้อเกราะตามระเบียบนี้ การอนุญาตให้ครอบครองและใช้เสื้อเกราะให้อนุญาตได้ตามความจำเป็นของภารกิจ

 

 

 

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ เลขาธิการ เป็นผู้มีสิทธิที่จะครอบครองและใช้เสื้อเกราะตามระเบียบนี้ เมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เสื้อเกราะ ให้นายทะเบียนจัดเสื้อเกราะให้กับ บุคคลดังกล่าว เว้นแต่ไม่อาจจัดเสื้อเกราะให้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รายงานให้ผู้นั้นทราบ

 

คลิกอ่านระเบียบคณะกรรมการสิทธิฯจัดหาเสื้อเกราะฉบับเต็ม..... 

ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๖๕

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด