svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

ยอดเยี่ยม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ "ม.มหิดล" ชนะเลิศรณรงค์ลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

25 กุมภาพันธ์ 2565

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 ชนะการประกวดคลิปวิดีโอระดับชาติ ประเภทที่ 1 การรณรงค์เพื่อลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ  Non-communicable diseases (NCDs) นี้ ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนและความท้าทายสำหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขในการบริหารจัดการกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นนโยบายการขับเคลื่อนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข

 

โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล จึงมีความสำคัญในการบริหารจัดการ และดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดความรุนแรงของโรค รวมถึงลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่เป็นพันธมิตรอย่างแข็งแกร่ง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งไว้ 


ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก โดย 3 ใน 4 ของกลุ่มโรคนี้ถูกพบในประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งประชากรของไทยประมาณ14 ล้านคน ป่วยเป็นโรคดังกล่าว และเสียชีวิตถึง 300,000 คนต่อปี

 

ยอดเยี่ยม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ "ม.มหิดล" ชนะเลิศรณรงค์ลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

 

และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีผลระยะยาวต่อสุขภาพและมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมความรู้ เพื่อที่จะจัดการกับโรคให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติระบุไว้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทำให้ลดได้ประมาณร้อยละ 25 จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ข้อมูลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ "Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond"  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  วันที่ 10-11 มกราคม 2565

ยอดเยี่ยม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ "ม.มหิดล" ชนะเลิศรณรงค์ลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นความสำคัญของการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ  Non-communicable diseases (NCDs) ในพันธกิจสำคัญต่างๆ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้ามีส่วนร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยนายทิวัตถ์ อยู่สุขสวัสดิ์ และ นางสาวธนัชชา ปลื้มสุข  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทที่ 1 การรณรงค์เพื่อลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ในโครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด "แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่"  

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาพยาบาลทุกระดับ ประกอบด้วยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและศาสตร์ทางการพยาบาล ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ  จึงขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ Tcas รอบ 2  ตั้งแต่วันอังคาร 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ถึง พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. โดย Tcas รอบ 2  คณะฯ ดำเนินการรับเข้าศึกษาต่อ จำนวน 64 คน ประกอบด้วย โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 10 คน โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน 4 คน โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 คนโครงการพื้นที่ จำนวน 40 คน สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th หรือสอบถามได้ที่ Facebook  Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ยอดเยี่ยม นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ "ม.มหิดล" ชนะเลิศรณรงค์ลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า