svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสองสมาชิกวุฒิสภา

24 กุมภาพันธ์ 2565
1.6 k

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ จิราพันธ์ุ และ พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขากกต. ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2  รายแทนพลอากาศเอก มนัส รูปขจร และนายอนุมัติ อาหมัด  ที่ได้ลาออกจากวุฒิสภา 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

 

เนื่องด้วยพลอากาศเอก มนัส รูปขจร และนายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสองสมาชิกวุฒิสภา

 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

 

๑. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

 

๒. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

 

อ่านฉบับเต็ม...

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา