svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯนายตร.ราชองครักษ์พิเศษพ้นหน้าที่

22 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษจำนวน 2 นาย

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

โดยมีเนื้อหาดังนี้  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธร รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ จำนวน ๒ นาย ดังนี้ 

 

ราชกิจจาฯ เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯนายตร.ราชองครักษ์พิเศษพ้นหน้าที่

๑. พลตำรวจเอก อดิศร์ งามจิตสุขศรี

 

๒. พลตำรวจตรี วิศาล พันธุ์มณี

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

เป็นปีที่ ๗  ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านประกาศฉบับเต็ม

ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำ รวจราชองครักษ์พิเศษ

logoline