svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญฯ

18 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. หลังเปิดประชุม ครบ 120 วัน

     วันนี้ (18 ก.พ. 65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565

 

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญฯ

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ จะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญฯ

     หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดและได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2564 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งจะสิ้นกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญฯ

logoline