svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ เผยประกาศกรมควบคุมโรค เลิกเรียกสำเนา "บัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มีผลตั้งแต่ 15 ก.พ.65

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 39 ง เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ระบุว่า ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เม.ย.2560

 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ต.ค.2561 ที่มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมควบคุมโรค เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

 

และมติครม.อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค

 

ข้อ 2 กรณีจำเป็นและต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

 

ข้อ 3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ราชกิจจาฯ เผยประกาศกรมควบคุมโรค เลิกเรียกสำเนา \"บัตรปชช.-ทะเบียนบ้าน\"