svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วันนี้เงินเข้า "กลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

10 กุมภาพันธ์ 2565
265

วันนี้ (10 ก.พ. 65) รัฐฯโอนเงินงวดแรกของปี "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

การโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2565 ในวันที่ 10 ก.พ. 65 กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง"  จากภาครัฐ ซึ่งได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชี 

 

วันนี้เงินเข้า "กลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

"เงินอุดหนุนบุตร" หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ (คลิก) 
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 5. กดค้นหาข้อมูล

 

วันนี้เงินเข้า "กลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้สูงอายุ  600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
 • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

 

วันนี้เงินเข้า "กลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 

ปฏิทินจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง"

 • เดือนมกราคม 2565   วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565   วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565   วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565   วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565