กรุงเทพมหานคร บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎและวินัยการจราจร ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับนักเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ดำเนินการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต) 50 เขต

 

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2563-2564 มีการสำรวจจุดนำร่อง 1 เขต 1 โซน ช่วยลดอุบัติเหตุในเขตต่างๆ ได้ร้อยละ 10 จากจำนวน 174 จุด ดำเนินการแก้ไขแล้ว 152 จุด และตั้งเป้าหมายแก้ไขให้ครบทุกจุดภายในเดือน ก.ย. 65

 

กทม. สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและรักษาวินัยจราจร

กรุงเทพมหานคร ได้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎและวินัยการจราจร ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ภาคทฤษฎี และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนด้านการจราจร

 

พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ภายใต้ชื่อ “โครงการสวนจราจรเยาวชน” แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 ตามหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ “Action Learning”

 

กทม. สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและรักษาวินัยจราจร

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้มีแนวคิดและวางแผนดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ ออกแบบการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ฝึกอบรมในรูปแบบเมืองจราจรจำลอง (ต้นแบบถนนสีขาว)

 

โดยวางแผนออกแบบและสร้างเมืองจราจรจำลองให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต และออกแบบ จัดทำศูนย์บริหารจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ “ปลุกพลังเยาวชน”

นอกจากนี้ กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 มาตรการ ในการป้องกันจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย โดยมาตรการที่ 7 ได้กำหนดการเดินทางไป – กลับ โรงเรียนอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยจากการจราจร สถานศึกษาต้องตระหนักและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างนักเรียนเดินทางไป-กลับ

 

กทม. สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและรักษาวินัยจราจร

 

ตลอดจนมีการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

เพื่อสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับนักเรียน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง