ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง กระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 59

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง กระทรวงการคลังเรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

 

ตามที่บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อนายทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในระหว่างที่บริษัทได้รับการผ่อนผันตามประกาศดังกล่าวนั้น ได้ปรากฎหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(๑) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา ๒๓ และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์ สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฎว่าอัตราส่วนความเพียงพอ ของเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถ ในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ นอกจากนี้ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้รับแจ้งจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเอกฉันท์ไม่เพิ่มทุน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขฐานะการเงินของบริษัท

 

(๒) จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า นเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับประกาศ กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งยังคง มีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำเนินการของบริษัท

(๓) ปรากฎข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริษัทได้ปิดประกาศ หน้าบริษัทว่า "บริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง ลูกค้าสามารถ ติดตามข่าวสารได้ทาง Website บริษัท (ใช้เวลาประมาณ ๒ สัปดาห์)" โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเข้าไปติดต่อ ณ ที่ทำการบริษัท แต่ไม่ได้รับการบริการใด ๆ จากบริษัท การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎหลักฐานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา ๒๓ และจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์สภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่เพียงพอ ตามที่กฎหมายกำหนด แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะการเงินไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อภาระผูกพัน

 

ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งกฎหมายหลายประการ กรณีจึงเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัย และประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อไป ถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิด ความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑) (๒) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และหากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องนต่อศาลปกครองกลางภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ "เดอะวัน ประกันภัย" เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศ "เดอะวัน ประกันภัย" เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศ "เดอะวัน ประกันภัย" เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว