กรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในสุกร (GFM) เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้ต้นทุนต่ำ สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านอาหารภายในประเทศ รวมถึงความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรรายเล็กและรายย่อย ยังประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาโรคระบาด ทำให้เพิ่มต้นทุนของฟาร์ม จากค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์ป่วย และยังทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผลผลิตลดลงกรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้ขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในสุกร (GFM : Good Farm Management)  เพื่อยกระดับการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายเล็กและรายย่อย ให้มีการจัดการที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ซึ่งเป็นการลดปัญหาจากโรคระบาด และส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย

ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ประกอบด้วยการจัดการ 8 หัวข้อ คือ

 

  1. การจัดพื้นที่เลี้ยงและโครงสร้าง
  2. การจัดการโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ์
  3. การจัดการยานพาหนะ
  4. การจัดการบุคคล
  5. การจัดการด้านสุขภาพ
  6. การจัดการอาหาร น้ำ และยาสัตว์
  7. การจัดการข้อมูล
  8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

กรมปศุสัตว์ ใช้ 8 วิธี ยกระดับฟาร์มหมู สกัด "โรค ASF"

 


ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้ต้นทุนต่ำ สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดโรคระบาดได้

 

กรมปศุสัตว์ยังวางมาตรการส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายเล็กและรายย่อยนั้น ในระยะแรก กรมปศุสัตว์สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ให้คำแนะนำและสำรวจความต้องการการเลี้ยงสุกรของเกษตรกร

 

ภายใต้มาตรการประเมินความเสี่ยง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการเลี้ยงสุกรใหม่ภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

 

 

กรมปศุสัตว์ ใช้ 8 วิธี ยกระดับฟาร์มหมู สกัด "โรค ASF"


นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร เช่น พันธุ์สัตว์ราคาถูก (ลูกสุกรขุน สุกรแม่พันธุ์)

 

โดยกรมปศุสัตว์และเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกร การให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งประสานหาแหล่งทุนสนับสนุนการเลี้ยงสุกร โดย ธ.ก.ส. (โครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มจดทะเบียน/สหกรณ์) เป็นต้น
         

 

กรมปศุสัตว์ ใช้ 8 วิธี ยกระดับฟาร์มหมู สกัด "โรค ASF"

 

 

กรมปศุสัตว์จึงเร่งผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์และการจัดการที่ถูกต้อง โดยปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในปศุสัตว์ 10 ชนิด ได้แก่ สัตว์ปีกพื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และ สุกร เกษตรกรที่มีความสนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณ ท้องที่ที่สถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่

 

กรมปศุสัตว์ ใช้ 8 วิธี ยกระดับฟาร์มหมู สกัด "โรค ASF"