svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

หอการค้านำทัพคนรุ่นใหม่พบนายกฯ โชว์ไอเดียกระตุ้นเศรษฐกิจ

14 มกราคม 2565

ประธานหอการค้าไทยนำทัพคนรุ่นใหม่ 77 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ พบนายกฯ โชว์ไอเดีย ทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม

14 มกราคม 2565 นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีและคณะ เปิดตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด จากประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (YEC) : Young Entrepreneurs Chamber of Commerce จำนวน 77 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ การเข้าพบดังกล่าวเป็นผลมาจากงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งท่านนายกฯ ได้มีโอกาสพบปะกับคณะ YEC จึงได้ดำริให้จัดเวทีรับฟังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้น และ YEC ก็ถือเป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาจากทั่วประเทศ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้กับผู้นำสูงสุดในการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม หอการค้าไทยและหอการค้าภูมิภาคได้บ่มเพาะน้อง ๆ YEC ซึ่งเป็น Young ที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากความเชื่อที่ว่า “ผู้นำต้องสร้างผู้นำ” โดยขณะนี้มีเครือข่าย YEC ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ

หอการค้านำทัพคนรุ่นใหม่พบนายกฯ โชว์ไอเดียกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั้ง 77 จังหวัด ได้นำเสนอความคิดเห็นในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ในลักษณะ One Sentence ผ่านแผนงานโครงการที่คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมคิดและร่วมทำ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งหอการค้าไทย ได้สรุปความเห็นและกลั่นกรองข้อเสนอ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ โครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) จ.ระยอง โครงการ One Phitsanulok จ.พิษณุโลก 3) โครงการ Kgo city token จ.ขอนแก่น 4) โครงการผลักดันการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีน จ.เลย 5) โครงการสุรินทร์ประตูการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ 6) โครงการ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ประตูสู่ศูนย์กลางภาคเหนือ จ.พะเยา 7) โครงการ Lampang Smart Public Transportation จ.ลำปาง 

หอการค้านำทัพคนรุ่นใหม่พบนายกฯ โชว์ไอเดียกระตุ้นเศรษฐกิจ
 

8) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จ.ชลบุรี 9) โครงการเมืองเกษตรอุตสาหกรรมฐานรากเศรษฐกิจชุมชน สู่ ครัวโลก จ.เพชรบูรณ์ 10) โครงการศูนย์วิจัยการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  11) โครงการศูนย์คัดแยกขยะเพื่อความยั่งยืน จ.ตรัง 12) โครงการ Sustainability Phatthalung Green Tourism จ.พัทลุง 13) โครงการ Prachinburi ... The destination of Wellness City จ.ปราจีนบุรี 14) โครงการ Charming Chiangmai จ.เชียงใหม่ และ 15) โครงการ Bangkok The legend กรุงเทพฯ 


โดยมีทั้งเรื่องที่ภาคเอกชนจะขับเคลื่อนเอง และเรื่องที่จะร่วมดำเนินการหรือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนรุ่นใหม่ 2) ด้านการค้า การลงทุน ค้าชายแดน 3) ด้านเกษตรและอาหาร และ 4) ด้านท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งนอกเหนือจากการนำเสนอของ 15 จังหวัดแล้ว หอการค้าไทยยังได้รวบรวมแนวคิดหลักหรือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของ YEC ทั้ง 77 จังหวัด นำเสนอเป็นบทสรุปผู้บริหารแก่นายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อพิจารณาสนับสนุนต่อไป

หอการค้านำทัพคนรุ่นใหม่พบนายกฯ โชว์ไอเดียกระตุ้นเศรษฐกิจ
การที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันลักษณะนี้ ถือเป็นการประชุมและแลกเปลี่ยนที่มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ หอการค้าไทยแสดงเจตนารมย์ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ภาระแต่เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอ และหาแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ในขนาดเดียวกันหอการค้าไทยได้นำเสนอแนวทางในการสร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คนรุ่นใหญ่ที่ประสบการณ์การและคนรุ่นใหม่ที่ความรู้ความสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยขอให้รัฐบาลสนับสนุน Mentoring จากภาครัฐมาให้คำแนะนำ YEC และมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน เพื่อช่วยกันพลิกโฉมประเทศไทยในอนาคต ร่วมกันต่อไป นายสนั่น กล่าว