ครม.อนุมัติขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ จ่ายเงินกู้ถึง 31 ธ.ค. 69 ขยายเวลาดำเนินโครงการถึง 30 มิ.ย. 75 ปรับวงเงินสินเชื่อที่ยืดหยุ่นรองรับความต้องการเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2,000 แปลง แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท กรอบวงเงินโครงการรวม 23,000 ล้านบาท

 

 ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของโครงการแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เงื่อนไขเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และ/หรือมีเกษตรกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 ราย ขึ้นอยู่กับพืชเกษตร) 

 

ครม.อนุมัติ ขยายเวลาสินเชื่อเกษตรกรแปลงใหญ่ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 69

 แต่ยังมีเกษตรกรที่ต้องการขอสินเชื่อและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง และแปลงใหญ่บางแปลงมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่าวงเงินที่โครงการกำหนด

 

ดังนั้น ครม. จึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการออกไปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2569 (จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 

ครม.อนุมัติ ขยายเวลาสินเชื่อเกษตรกรแปลงใหญ่ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 69

ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมที่เหลืออยู่ และขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการออกไปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2575 (จากเดิมที่สิ้นสุด 30 เมษายน 2570) มากไปกว่านั้น ครม.ยังได้อนุมัติปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

ากเดิมที่สนับสนุนสินเชื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยปรับเป็น

  • 1)สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด ใช้เกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบ่งตามขนาด ประเภทธุรกิจชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้คืน
  • 2)วิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่

 

ครม.อนุมัติ ขยายเวลาสินเชื่อเกษตรกรแปลงใหญ่ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 69

 

การขยายระยะเวลาโครงการนี้ จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่  ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย นางสาวรัชดา กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด