svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

13 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหา ลอตเตอรี่ เกินราคา โดยเปิดลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย รอบใหม่ ภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้ เนชั่นออนไลน์"รวบรวมรายละเอียด ขั้นตอน และการเตรียมหลักฐานไว้ที่นี่แล้ว

13 มกราคม 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ดำเนินการตามโรดแม็ปในปี 2565 ในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา 80 บาท ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ซื้อและจองล่วงหน้า กับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่) รายย่อย ที่ต้องการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา

 

ก่อนหน้านี้ พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การลงทะเบียนจะมี 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 • 1. ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ไม่เคยลงทะเบียน หรือ ถูกตัดสิทธิมาก่อนหน้านี้
 • 2. ลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 เฉพาะผู้มีสิทธิทำรายการได้ ณ ปัจจุบันเท่านั้น  จำนวนประมาณ 1.5 แสนราย

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

“คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการสลากตั้งไว้คือ 2 แสนราย โดยหลังจากปิดรับลงทะเบียนจะคัดกรองคุณสมบัติ ตามเงื่อนไข และประกาศรายชื่อได้ ก่อนเดือนพฤษภาคม โดยกองสลากฯ เปิดให้ลงทะเบียนสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 1-31 ม.ค. 65 ”

 คุณสมบัติผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

1. ผู้ซื้อ-ผู้จองล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้
 • มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนาดังกล่าวให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน
 • มีความสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง
 • ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว หมายถึงไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้นๆ

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

 • ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราวตามประเพณีนิยม
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ กรณี คนพิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ไม่ให้นำความตามข้อ 1.4 มาบังคับ แต่ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 ด้วย

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

2. เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องยินยอมให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคัดเลือก หรือเพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเปิดลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากโครงการดังกล่าว เช่น ข้อมูลที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น
 • เมื่อคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามครบถ้วนทุกข้อแล้ว หากพบว่าขาดคุณสมบัติอื่นๆ จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
 • ให้แสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรณีได้ชำระค่าสลากในงวดนั้นแล้วและถึงแก่กรรมก่อนรับสลากไปจำหน่าย เฉพาะงวดที่ถึงแก่กรรมเพียงงวดเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทันที
 • หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้ทราบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสิทธิดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้ โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ได้

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

3. การยืนยันตัวตน

 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เสนอต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และหากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก

 

4. การตรวจสอบการจำหน่ายสลาก

 • ต้องจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามนำไปขายส่งหรือขายให้แก่ผู้ที่ซื้อสลากเพื่อนำไปขายต่อเป็นอันขาด ห้ามนำสลากของตนเองไปจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ต้องไม่ขายเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลาก และไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก และจะยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที
 • หากมีข้อมูลการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อไปโดยไม่ต้องทำการสมัครและคัดเลือกใหม่

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติเปลี่ยนไปไม่ตรงตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที หากตรวจพบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ตรงกับการปฏิบัติตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ หรือข้อมูลต่างๆ ไม่เป็นความจริง


 คำแนะนำก่อนการลงทะเบียน 

 1. การลงทะเบียน ทั้งช่องทาง รายใหม่ ปี 2565 และรายเดิมปี 2558 ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน
 2. ที่ควรจะทำอย่างยิ่งคือการเตรียม รูปทั้ง 2 รูป ที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อม สมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน
 3. รูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียน มีนามสกุลเป็น jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB โดยรูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา ส่วนรูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย
 4. ผู้ที่เคยเป็นตัวแทนฯ และถูกบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนฯ หรือผู้ที่ถูกยกเลิกสิทธิในทะเบียน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ไปแล้ว การลงทะเบียนสมัครให้ลงทะเบียนในช่องของ การเป็นผู้สมัครรายใหม่ ปี 2565 เท่านั้น

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!


 ขั้นตอนการลงทะเบียน   
กองสลากฯ เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1-31 มกราคม 2565 สามารดำเนินการได้ดังนี้ เข้าไปที่ เว็บไซด์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ คลิกที่นี่

 

จากนั้นดำเนินการดังนี้..

1. เลือก เงื่อนไขการสมัครที่เหมาะสมกับตนเอง 

 • ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 
 • ลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!
 

2. ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตนผ่านเลขบัตรประชาชน และเบอร์มือถือด้วย SMS OTP 

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน จะใช้ในการตรวจสอบการจำหน่ายสลากของท่านทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
 • กรอกข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้อง

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

logoline