สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหา ลอตเตอรี่ เกินราคา โดยเปิดลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย รอบใหม่ ภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้ เนชั่นออนไลน์"รวบรวมรายละเอียด ขั้นตอน และการเตรียมหลักฐานไว้ที่นี่แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 มกราคม 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 ดำเนินการตามโรดแม็ปในปี 2565 ในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา 80 บาท ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ซื้อและจองล่วงหน้า กับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบงรัฐบาล (ลอตเตอรี่) รายย่อย ที่ต้องการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา

 

ก่อนหน้านี้ พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การลงทะเบียนจะมี 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 • 1. ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ไม่เคยลงทะเบียน หรือ ถูกตัดสิทธิมาก่อนหน้านี้
 • 2. ลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 เฉพาะผู้มีสิทธิทำรายการได้ ณ ปัจจุบันเท่านั้น  จำนวนประมาณ 1.5 แสนราย

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

“คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการสลากตั้งไว้คือ 2 แสนราย โดยหลังจากปิดรับลงทะเบียนจะคัดกรองคุณสมบัติ ตามเงื่อนไข และประกาศรายชื่อได้ ก่อนเดือนพฤษภาคม โดยกองสลากฯ เปิดให้ลงทะเบียนสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 1-31 ม.ค. 65 ”

 คุณสมบัติผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

1. ผู้ซื้อ-ผู้จองล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้
 • มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ภูมิลำเนาดังกล่าวให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน
 • มีความสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง
 • ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว หมายถึงไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้นๆ

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

 • ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราวตามประเพณีนิยม
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ กรณี คนพิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ไม่ให้นำความตามข้อ 1.4 มาบังคับ แต่ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 ด้วย

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

2. เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องยินยอมให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคัดเลือก หรือเพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเปิดลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากโครงการดังกล่าว เช่น ข้อมูลที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น
 • เมื่อคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามครบถ้วนทุกข้อแล้ว หากพบว่าขาดคุณสมบัติอื่นๆ จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
 • ให้แสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ของสลากกินแบ่งรัฐบาลในกรณีได้ชำระค่าสลากในงวดนั้นแล้วและถึงแก่กรรมก่อนรับสลากไปจำหน่าย เฉพาะงวดที่ถึงแก่กรรมเพียงงวดเดียวเท่านั้น และให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ทันที
 • หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้ทราบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีสิทธิดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้ โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ได้

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

3. การยืนยันตัวตน

 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เสนอต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และหากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก

 

4. การตรวจสอบการจำหน่ายสลาก

 • ต้องจำหน่ายสลากในลักษณะขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามนำไปขายส่งหรือขายให้แก่ผู้ที่ซื้อสลากเพื่อนำไปขายต่อเป็นอันขาด ห้ามนำสลากของตนเองไปจำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ต้องไม่ขายเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลาก และไม่นำสลากของตนไปรวมชุดกับผู้อื่น หรือนำสลากของผู้อื่นมาขายร่วม หรือนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจพบว่ามีการกระทำดังกล่าว ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก และจะยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที
 • หากมีข้อมูลการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งต่อไปโดยไม่ต้องทำการสมัครและคัดเลือกใหม่

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติเปลี่ยนไปไม่ตรงตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดไว้
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทันที หากตรวจพบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ตรงกับการปฏิบัติตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ หรือข้อมูลต่างๆ ไม่เป็นความจริง


 คำแนะนำก่อนการลงทะเบียน 

 1. การลงทะเบียน ทั้งช่องทาง รายใหม่ ปี 2565 และรายเดิมปี 2558 ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน
 2. ที่ควรจะทำอย่างยิ่งคือการเตรียม รูปทั้ง 2 รูป ที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อม สมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน
 3. รูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียน มีนามสกุลเป็น jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB โดยรูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา ส่วนรูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย
 4. ผู้ที่เคยเป็นตัวแทนฯ และถูกบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนฯ หรือผู้ที่ถูกยกเลิกสิทธิในทะเบียน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ไปแล้ว การลงทะเบียนสมัครให้ลงทะเบียนในช่องของ การเป็นผู้สมัครรายใหม่ ปี 2565 เท่านั้น

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!


 ขั้นตอนการลงทะเบียน   
กองสลากฯ เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1-31 มกราคม 2565 สามารดำเนินการได้ดังนี้ เข้าไปที่ เว็บไซด์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ คลิกที่นี่

 

จากนั้นดำเนินการดังนี้..

1. เลือก เงื่อนไขการสมัครที่เหมาะสมกับตนเอง 

 • ลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 
 • ลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิม ปี 2558 

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!
 

2. ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตนผ่านเลขบัตรประชาชน และเบอร์มือถือด้วย SMS OTP 

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน จะใช้ในการตรวจสอบการจำหน่ายสลากของท่านทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
 • กรอกข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้อง

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

 

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!

รวมครบจบที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียน ผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ สิ้นสุด 31 ม.ค.นี้!!